പി കെ എം കോളേജിൽ ദേശീയ സെമിനാർ നടത്തപ്പെട്ടു. “Tomorrow’s Climate Today’s Challenge: Climate Change Education for Sustainable Development” എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പതമാക്കിയായിരുന്നു സെമിനാർ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here